POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niepublicznej Policealnej Szkoły Plastycznej FAM w Krakowie

 

§ 1
Administrator danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Twardzik prowadząca działalność gospodarczą, jako przedsiębiorca pod firmą: „Magdalena Twardzik ‘SZCZERBOWSKA IBIS’” z siedzibą w Krakowie, ul. Nowohucka 44, 31-580 Kraków, prowadząca Niepubliczną Policealną Szkołę Plastyczną FAM w Krakowie, wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 380/34/2004 (3/2015) (dalej w treści niniejszej Polityki jako „Szkoła FAM”).
Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących danych osobowych i ochrony prywatności jest możliwy w siedzibie Szkoły FAM lub za pośrednictwem adresu e-mail: krakow@fammakeup.com.

 

§ 2
Definicje

Definicje:

Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, czyli np. informacje podawane przez Panią/Pana w czasie wypełniania formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły FAM, pozwalające na Pani/Pana identyfikację jako osoby fizycznej np. Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, ale także w określonych sytuacjach cookies, dane o wykorzystaniu, itp.
Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik Szkoły FAM, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;
Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
Strona internetowa Szkoły FAM – http://fam-makeup.pl/,
Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Szkoły FAM.

§ 3
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodne z profilem działalności, Szkoła FAM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu przedstawienia oferty Szkoły FAM (w związku z przesłaniem formularza kontaktowego) przetwarzamy takie Pani/Pana dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

– o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) ofertą, o czym świadczy wysłanie formularza kontaktowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przeprowadzenia naboru na zajęcia prowadzone przez Szkołę FAM oraz zawarcia umowy przetwarzamy takie Pani/Pana dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia,
 • informacje dotyczące wykształcenia i znajomości języków obcych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 pkt b) RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

W celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu telefonicznego lub mailowego przetwarzamy poniższe Pani/Pana dane osobowe:

 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

– o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) kontaktem ze Szkoły FAM, o czym świadczy wysłanie formularza kontaktowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • PESEL.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Szkoły FAM jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym osób korzystających z działalności prowadzonej przez Szkołę FAM i osób trzecich);

W celach archiwalnych i dowodowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Szkoły FAM jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników, Szkoła FAM oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, informacje te nie będą wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym ani w żadnych innych celach. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy;
przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Szkoły FAM jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym,

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Szkoły FAM. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Szkoły FAM jest administrowanie stroną internetową).

§ 4
Pliki Cookies

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (osoby korzystającej ze strony internetowej Szkoły FAM) np. komputerze, tablecie, smartfonie. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.
Administrator Danych Osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Szkoły FAM.
Administrator Danych Osobowych informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej Szkoły FAM przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator Danych Osobowych wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Danych Osobowych, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5
Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej Szkoły FAM wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6
Zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych

Wszelkie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szkoła FAM przed rozpoczęciem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązana jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
Pani/Pana dane nie są udostępniane bez Pani/Pana zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom lub podmiotom upoważnionym zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej (w formie pisemnej/papierowej).
Przysługują Pani/Panu wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w § 8 niniejszej Polityki.
Szkoła FAM weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Pani/Pana żądania związanego z ochroną Pani/Pana danych osobowych.
Szkoła FAM zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Pani/Pana danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadających ryzyku naruszenia Pani/Pana praw i wolności w skutek przetwarzania przez nią Pani/Pana danych osobowych.

§ 7
Udostępnianie danych

Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującemu z nami prawnikowi, który realizuje usługi pomocy prawnej na rzecz Szkoły FAM, firmie księgowej, firmie hostingowej.
Niezależnie od powyższego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy zobowiązani przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom. W konsekwencji trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo wnikliwie, aby przypadkiem nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Pani/Pana dane będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.
Nie przewidujemy przekazywania Pani/Pana danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zajmującym się marketingiem produktów lub usług.
W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

§ 8
Uprawnienia

1. Zgodnie z przepisami RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Pani/Panu:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie Pani/Pana danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej tj. informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych i realizowanych przez Szkołę FAM drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
może Pani/Pan wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie Szkoły FAM, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie.

prawo do wniesienia:
sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego,
uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Szkoły FAM z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Pani/Pana żądanie Szkoła FAM dokonuje ich sprostowania;
prawo do usunięcia Pani/Pana danych, jeśli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Szkoła FAM nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/Pana zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Pani/Pana danych lub konieczność usunięcia Pani/Pana danych wynika z obowiązku prawnego;
prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Panią/Pana w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług;
prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana danych;
jeśli uważa Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych, ale jednocześnie nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli został przez Panią/Pana wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Szkoły FAM, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Szkoła FAM niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do Szkoły FAM żądań.
W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby Pani/Pana dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Pani/Pana żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Szkoła FAM może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§ 9
Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług, np. kiedy oczekuje Pan/Pani, że przedstawiciel Szkoły FAM skontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo.

§ 10
Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Szkołę FAM i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Okresy przetwarzania i przechowywania danych mogą w rezultacie różnić się w zależności od celu przetwarzania danych. Przykładowo Pani/Pana dane przechowywane będą:
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingu bezpośredniego;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

§ 11
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl.

§ 12
Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.